Puteți depune o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării prin poștă sau online, prin e-mail sau website

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Sector 1 Bucureşti 010155

Tel: 021-312 65 79, fax: 021-312 65 78

www.cncd.org.ro (se pot face şi sesizări on-line)

E-mail: cncd@cncd.org.ro

Model de sesizare către CNCD

Către,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
DOMNULE PREŞEDINTE,
Prin prezenta, subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în…………………………………………………………………………………………………………, formulez:

PETIȚIE

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, formulez prezenţa PETIŢIE prin care solicit constatarea şi sancţionarea contravenției prevăzută de art. 15 din OG 137/2000 săvârşită la dată de…………………………… de către………………………………, domiciliat/a în ………, str………………, nr………, bloc…….., sc…………., et…………., ap………………….., sector/judeţ……….
Consider că prin fapta ce face obiectul acestei petiţii am fost discriminat/ă.
Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea părţii care a săvârşit fapta să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii prin care se constatată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestei fapte.
De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

În fapt,……………….(descrierea cât mai detaliată a modului în care s-a produs instigarea la ura rasială sau naţională sau discriminarea, cu indicarea datei şi a personelor implicate, dacă sunt cunoscute; petentul/a trebuie să justifice susţinerea că a fost discriminat/a prin acea faptă; în lipsa justificării, petiţia poate fi respinsă.
În cazul petiţiei formulate de o ONG, trebuie dovedit că discriminarea se manifestă în domeniul ei de activitate şi că aduce atingere unei comunităţi/grup de persoane ori că aduce atingere unei persoane fizice şi această a cerut ONGului să formuleze acea petiţie) ………………….
…………………………………………………………………………………………..
În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. 15 din OG 137/2000 (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii)

Pot dovedi cele afirmate cu:
-următoarele înscrisuri/documente pe care le depun în fotocopie, în 2 exemplare:


-depoziţiile următorilor martori, a căror audiere o solicit în cadrul procedurii de soluţionare a petiţiei:


-înregistrare audio/video relevanţă (de ex, înregistrarea unei emisiuni)
-date statistice (de la caz la caz, când există şi sunt relevante în cauza)

Dată, Semnătură,

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII